Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Правилата за данъчно счетоводство

Правилата за данъчно счетоводство

Правилата за данъчно счетоводство трябва да съдържат:

Данъчни счетоводни регистри и данъчно счетоводство, разработени от дружеството в съответствие с изискванията на Данъчния кодекс

Принципът на разграничаване на преки и непреки разходи за целите на изчисляване на данъка върху дохода

Метод за оценка на незавършеното производство

Процедурата за оценка на материалните запаси при пускане в производство и други изхвърляния, при продажба на закупени стоки (по цена на единица запаси, по средна цена, по цена на първото по отношение на времето за придобиване – FIFO)

Процедурата за формиране на себестойността на продукцията и закупените стоки за данъчни цели

Процедурата за приписване на стойността на имуществото към материалните разходи: по време на въвеждане в експлоатация или (от 01.01.2015 г.) в рамките на няколко отчетни периода

Методи за изчисляване на амортизацията на имуществото (линейна или нелинейна)

Правила за създаване и използване на резерви

Норми за признаване на нормализираните разходи като част от разходите за данък върху доходите: разходи за гостоприемство, разходи за доброволно медицинско осигуряване и др.

Организациите, работещи в областта на информационните технологии, посочват дали класифицират компютърното оборудване като амортизируема собственост или считат разходите за придобиването му като материален разход.

 

Списъкът с позиции е отворен, всяка организация го съставя самостоятелно, като се съобразява със спецификата си.

 

Първични документи и сметкоплан

Фактите от стопанския живот се отразяват в данъчно счетоводство въз основа на първични счетоводни документи. Организациите могат сами да разработят формуляри на някои първични документи. Основното е да въведете всички необходими данни във формулярите и да ги одобрите в счетоводната политика.

Въпреки това, ако в икономическия живот на организацията няма нестандартни операции, по-добре е да не се създават индивидуални форми на документи. За да не усложнявате работния процес, по-добре е да използвате формулярите, препоръчани от Държавния комитет по статистика.

При необходимост списъкът с документи може да бъде допълнен.

В допълнение към формулярите на първичните документи в сяетоводството, сметкопланът на организацията и счетоводните регистри трябва да бъдат одобрени в счетоводната политика. От одобрения от МФ сметкоплан изберете тези, които ще използвате. А за по-точна класификация можете да въведете счетоводсни подсметки.

Коментарите са изключени.