Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
20/04/2024

Счетоводство и ТРЗ

Счетоводство и ТРЗ

Счетоводство и ТРЗ

Счетоводството е подредена система за събиране, регистриране и обобщаване на информация в парично изражение за състоянието на дадено имущество, задълженията на организацията и паричния поток, чрез постоянно и непрекъснато, документално отчитане на всички бизнес операции. С други думи  счетоводството обхваща непрекъснато във времето всички счетоводни обекти. Обектите на счетоводството са имуществото на организациите, техните задължения и стопански операции, извършвани от организациите в процеса на тяхната дейност.

Основните задачи на счетоводството:

  • формиране на пълна и достоверна информация за дейността на организацията и нейното имуществено състояние, необходима за вътрешните потребители на финансови отчети :
  • управители, учредители, участници и собственици на имуществото на организацията, както и външни – инвеститори, кредитори и други потребители на финансови изявления,
  • предоставяне на информация, необходима на вътрешните и външните потребители на финансовите отчети за наблюдение на спазването на законодателството на държавата, когато организацията извършва бизнес операции и тяхната целесъобразност, наличието и движението на имущество и задължения, използването на материални, трудови и финансови ресурси в съответствие с утвърдените норми, стандарти и оценки,
  • предотвратяване на отрицателни резултати от икономическата дейност на организацията и идентифициране на вътрешноикономически резерви за осигуряване на нейната финансова стабилност.

Задачите на счетоводството (отражение в счетоводството на стопанската дейност) се решават чрез използване на различни методи и техники, чиято съвкупност се нарича счетоводен метод, който включва следните основни елементи:

Документация, клас, счетоводна система, двойно влизане, складова наличност, изчисление, счетоводен баланс и отчетност.

За да реши основните задачи и да води счетоводство, счетоводителят трябва да състави баланс и финансови отчети. Сега, след като разгледахме термините счетоводство и счетоводство, нека разгледаме по-подробно понятията баланс и отчитане.

Заплата

Заплащане на труда – материално възнаграждение за работа, в зависимост от степента на квалификация на служителя, степента на сложност, количеството и качеството на извършената работа, както и условията, при които се извършва работата.

Заплатата включва и допълнителни стимули. Най-просто казано, това е парично обезщетение за извършената от служител работа, което се изплаща от работодателя.

Размерът на заплатата зависи не само от надбавките, но и от удръжките:

  • задължителни. В съответствие с действащото законодателство в държавата. Това са данък върху доходите на физическите лица и удръжки за изпълнителни документи (съдебно решение, заповеди на съдебни изпълнители и др.);
  • удръжки по инициатива на работодателя в случаите на дълг на служителя, установен със закон;
  • направени по искане на служителя (неизползвани или неизразходвани авансови средства).

Размерът на заплатите трябва да бъде посочен в трудовия договор със служителя в съответствие със системата на заплащане, прилагана от конкретния работодател.

Заплатите се изплащат на датите, определени от правилата за вътрешния трудов ред, колективния договор, трудовия договор.

В случай на забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение за период над 15 дни, служителят има право, като уведоми писмено работодателя, да спре работа за целия период до изплащане на забавената сума.

ТРЗ

ТРЗ представлява пълният набор от дейности, които се извършват във връзка със служителите в едно предприятие, фирма, дружество. Независимо дали персоналът е назначен на трудов или граждански договор.

ТРЗ е област от счетоводните услуги, която се занимава с изчисляването, както и с разпределянето на заплатите. Също Предмет на ТРЗ са администрацията на трудови договори и трудови досиета, както и назначаването и освобождаването на служители. Към дейностите на ТРЗ  можем да добавим и и всички видове документи, които задължително се предоставят в НАП и в НОИ.

Коментарите са изключени.